การนำเสนอข้อมูลผ่านเครือข่าย

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในการนำโปรแกรม Dreamweaver cs6 มาใช้ในการสร้างเว็บเพจ การใช้งาน และจัดการเครื่องมือการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บเพจเดียวกัน การสร้างฟอร์มการสร้างฐานข้อมูล และการเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อฐานข้อมูล การเพิ่ม ลบ แก้ไข การจัดทำเว็บไซต์และการนำเสนอผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล ทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนางาน ทักษะการออกแบบและการจัดการ และทักษะกระบวนการกลุ่ม