สอบแก้ตัว ครั้งที่ 3 วิชากิจกรรมชมรมทางวิชาการ (คาบ 9) ภาคเรียนที่ 1/2562

นักเรียนอ่านคำชี้แจ้งวิธีการซ่อม โดยละเอียด ทุกบรรทัด (มีจำนวน 2 งาน)

กำหนดส่งได้ตั้งแต่วันที่ 822 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. 

โดยแสกน QR Cord ส่งงานสอบแก้ตัว กิจกรรมชมรมทางวิชาการ เพื่อแนบไฟล์งาน