รหัสเข้าซ่อมแต่ละกลุ่มสาระวิชา

รหัสเข้าชั้นเรียนสำหรับการซ่อมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 /2562 

วิชาวิทยาศาสตร์ | ม.1 = scim1 | ม.2 = scim2 | ม.3 = scim3 | ม.4 = scim4 | ม.5 = scim5 | ม.6 = scim6




🔺คหกรรม
วิชาขนมไทย. รหัสเข้าซ่อม  31223 






ภาษาไทยพื้นฐาน
ม.1 ท21101 
ม.2 ท22101 
ม.3 ท23102
ม.4 ท31101
ม.5 ท32101

 
รหัสเข้ารายวิชาต่างๆ (ภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ 2 - studentm1
ภาษาอังกฤษ 4 - ไม่มีรหัสผ่าน
ภาษาอังกฤษ 6 - studentm3
ภาษาอังกฤษ 8 - 31102
ภาษาอังกฤษ 10 - studentm5
ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติ2 - 31230
เสริมทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 - engsupm4




รหัสเข้าชั้นเรียน อุตสาหกรรม   8888


สังคมไม่มีรหัสเข้าชั้นเรียนค่ะ

Last modified: Thursday, 12 March 2020, 7:22 PM